VIDENSBY 2020-2025

VIDENSBYENS NYE STRATEGIPROCES FOR 2020-2025

Vidensby 2020-strategien har siden foreningens etablering i 2012 sat en fælles retning for Vidensbyens bestyrelse og netværk samt de mange projekter, aktiviteter, arrangementer og kommunikation. 2020-strategien var ikke en færdig plan, men den var formuleret som en invitation til alle, der gerne ville være med til at præge udviklingen i Lyngby-Taarbæk som videns- og universitetsby. Nu har bestyrelsen søsat en proces for udarbejdelse af en ny og ambitiøs strategi for Vidensbyen for 2020-2025.

Lyngby-Taarbæk Vidensby havde ved etableringen otte stiftende medlemmer, men i dag er antallet for foreningens medlemmer tidoblet og tæller flere end 80 medlemsvirksomheder og -organisationer. Der har været behov for at igangsætte en proces for udarbejdelse af en Vidensby 2020-2025 strategi frem mod generalforsamlingen i 2019, hvor en ny strategi skal vedtages af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har derfor sammensat fem strategigrupper baseret på fem overordnede temaer. Hver strategigruppe ledes af en ’gruppeformand’, der er fundet blandt bestyrelsens medlemmer. Strategigrupperne er sammensat af disse formænd i samarbejde med sekretariatet og i grupperne deltager repræsentanter på ledelsesniveau fra Vidensbyens medlemsvirksomheder og -organisationer. Det overordnede formål er at sikre, at Vidensbyens medlemmer får indflydelse på foreningens strategi for 2020-2025. Strategigruppernes respektive opgave er at formulere Vidensbyens strategi inden for det udpegede temaområde, således at resultatet kan indgå i den overordnede og sammenhængende 2020-2025 strategi, som skal sætte retning for foreningens udvikling i de kommende år.

Sammensætning af grupper (Triple Helix)
Strategigrupperne har hver især en gruppeformand, som er medlem af Vidensbyens bestyrelse. Derudover er der udpeget repræsentanter fra medlemmerne (på ledelsesniveau) til hver strategigruppe fra de tre medlems-kategorier: private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt kommunens forvaltning. Hver arbejdsgruppe sammensættes ud fra Triple Helix-princippet, således at de tre sektorer – offentlig, privat samt forskning og uddannelse – er repræsenteret i hver strategigruppe.

Temaer for arbejdsgrupperne
Bestyrelsen har besluttet følgende temaområder for de fem grupper samt udpeget fem formænd:

Transport/Mobilitet: Fokus på tilgængelighed, Smart City løsninger, infrastruktur, transport ml. kommunens knudepunkter.
Formand for strategigruppen: Søren Hansen, Kommunaldirektør, Lyngby-Taarbæk Kommune

Det centrale i Lyngby: Fremtidens forventninger og ønsker til Vidensbyens center i form af byrum, detailhandels- og aktivitetsudvikling, integration mellem virksomhederne, herunder universitetets campus og det centrale Lyngby, nye centerkvaliteter som fortætning og byfornyelse (bolig-, bylivs- og erhvervsudvikling), offentligt privat samarbejde om udviklingen af en grøn og bæredygtig byudvikling. Der tages hensyn til den stigende digitalisering og ændring af demografien i Lyngby centrums opland.
Formand for strategigruppen: Stig P. Christensen, Direktør, SPCadvice

Internationalisering: Tiltrækning og fastholdelse af internationale virksomheder og arbejdskraft, attraktive boliger, engelsksprogede uddannelses- og børnehavetilbud, Expat service, kultur- og netværkstilbud, internationalt samarbejde.
Formand for strategigruppen: Kim Sillemann, Adm. direktør, Geo

Innovation District: Vidensbyen som knudepunkt for vidensvirksomheder, tech start-ups og scale-ups, Vidensbyen som Science Hub, løsning af samfundsudfordringer gennem ny teknologi, innovative rum, byen som ramme for forsøg og innovationsprojekter om anvendelse af ny teknologi.
Formand for strategigruppen: Charlotte Mark, Managing Director, Microsoft Development Center

Vidensbyens organisation: Medlemsmodel og omfang af Vidensbyen, dimensionering af sekretariat og bestyrelse, økonomi, netværk, samspil med andre kommuner, etc.
Formand for strategigruppen: René van Laer, Direktør, Knord

Tidsplan
I januar 2018 gik grupperne i gang og afholder en række møder i løbet af året. I juni måned havde bestyrelsen møde, hvor de foreløbige forslag blev drøftet. I november 2018 afleverer hver strategigruppe et oplæg til bestyrelsen, som drøftes og godkendes endeligt på bestyrelsesmøde i december 2018. Primo 2019 udarbejder Vidensbyens sekretariatet et udkast til strategi 2020-2025 som bestyrelsen godkender i februar. Den endelige Vidensby 2020-2025 strategi fremlægges med henblik på vedtagelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april 2019.

Således vil Vidensbyen have en ny og ambitiøs strategi på plads medio 2019 for de kommende år. En 2020-2025 strategi skal sikre, at der fortsat arbejdes fremadstræbende og fokuseret på at gøre Lyngby til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab til gavn for virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og kommune og disses medarbejdere, forskere, studerende, borgere og besøgende.

En tidobling af medlemstallet i Vidensbyen siden stiftelsen taler for sig selv. Lyngby er kendt som Danmarks førende Vidensby, men vi må ikke hvile på lauerbærrene. Derfor har vi igangsat en inddragende proces der skal ende ud i en ambitiøs 2020-2025 strategi.


Claus Nielsen, Universitetsdirektør på DTU og bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Vidensby

Faktaboks

Vidensbyens vision for 2020

  • En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse
  • Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger
  • Et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv
  • Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling